وبگاه عالی نیوز

برای ورود به وبگاه عالی نیوز کافی است به اینترنت دسترسی داشته و آدرس را وارد نمایید

وبگاه عالی نیوز

برای ورود به وبگاه عالی نیوز کافی است به اینترنت دسترسی داشته و آدرس را وارد نمایید

آخرین اخبار خبرگزاری ها
امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف

و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي رواة حديثنا فانهم حجتي عليكم و انا حجةالله عليهم: ... و اما در رخدادهايي كه پيش مي آيد به راويان حديث ما مراجعه كنيد؛ زيرا آنان حجت من بر شمايند و من حجت خدا بر آنان هستم

آخرین نظرات
  • ۲ خرداد ۹۹، ۰۶:۲۰ - سعید حیاتی
    ✌✌✌

http://commons.wikishia.net/images/6/69/The_Satanic_Verses.jpg

تاریخ وقوع:(25 بهمن 1367)

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیَا ۖ وَلَهُمْ فِی الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ ﴿٣٣ سوره مبارکه مائده﴾

هـمـانـا کـیـفـر آنـان کـه بـا خـدا و رسـول بـه جـنـگ بـرخـیـزنـد و در روى زمـیـن بـه فـسـاد کـوشـنـد، جـز ایـن نـبـاشـد کـه آنـهـا را بـه قـتـل رسـانـده و یـا بـه دار کـشند و یا دست و پایشان را به خلاف ببرند ((یعنى دست راست با پاى چپ و بالعکس )) یا با نفى بلد و تبعید از سرزمین صالحان دور کنند. این ذلت و خوارى عذاب دنیوى آنهاست و اما در آخرت باز به عذابى بزرگ معذب خواهند بود.
  حـکـم امـام خـمـیـنـى در مـورد سـلمـان رشـیـدى بـر آیـات الهـى مـتـکـى اسـت و هـمـانـنـد آیـات الهـى مـسـتـحـکـم و غـیـر قابل خدشه است .
 

مقام معظم رهبرى
  رویـارویـى غرب و شرق، بویژه تقابل غرب با اسلام ، ریشه اى کهن دارد. غرب بور نداشت که عقیده و یا اندیشه هایى از شرق، تمدن و سلطه او را تـهـدیـد کـنـد. بـطـور کلى در دوره پیش از اسلام ، رویارویى و کشاکشها به گونه اى بود که هیچ طرف وجه غالب و سلطه قطعى بر طرف دیگر نداشت . رقابتها و جنگها نوعى داد و ستد و ارتباط تمدنها را به همراه داشت . این داد و ستد، و جنگ قدرت در دوره اسلامى عمق و گستره بیشترى یـافـت . اسـلام بـه عـنـوان یک اعتقاد حرکت بخش و امید آفرین، مسلمانان را تا قلب اروپا و آفریقا کشانید. رویارویى اسلام و غرب را مى توان به مراحل ذیل تقسیم بندى کرد:
1- در سال (642م /22 ه‍ ق ) امپراتورى روم شرقى که با مسلمانان مصر و سوریه رو در رو شده بود، ضعیف و کم رمق بود. سه قرن نخست اسلامى بـاگـسـتـرش نـفـوذ اسـلام ، تا عمق اروپا و آفریقا و شرق دور، همراه و همزمان بود. اسلام به عنوان یک عقیده موثر و نجات بخش مطرح شده و جهاد مسلمانان عرصه هاى تازه اى را بر روى آنان گشوده بود.
2- در ایـن مـرحـله غـرب بـه تـهـاجـم مـتـقـابل نسبت به شرق و اسلام دست زد. روحانیون مسیحى با بسیج سراسرى مردم اروپا به سوى شرق و بیت المقدس به حرکت در آمدند. حرکت آنان آنچنان گسترده بود که گویى همه اروپا و غرب به طرف شرق به حرکت در آمده و چون ایمان مذهبى ، انگیزه تـهـاجـم بـود، ایـن جـنـگـهـا را جـنـگـهـاى صـلیـبـى خـوانـده انـد. در سـال (1096م /490ه‍ ق )نـخـسـتـیـن جـنـگ صـلیـبـى آغـاز شـد و 200 سـال طـول کـشـیـد و در ایـن دوره 200 سـاله تـمام تلاش غرب بر این بود که سیطره و حضور اسلام را بشکند و محدود کند. اما غرب به مقصود خود نرسید و این یورش ‍ همه جانبه عقیم ماند.
3- فـتـح قـسـطـنـطنیه در سال 1453 میلادى ، توسط سلطان محمد فاتح بود. در این مرحله نوعى فروپاشى شرق از درون آغاز شده بود و غرب ، رنـسـانـس ‍ و انـقـلاب صـنـعـتـى را پـشـت سـر گـذاشـتـه ، نـظـام سـیـاسـى و اجـتـمـاعـى جـدیـد بـه سـرعـت شکل مى گرفت و وسیله پیشرفت و ترقى او را فراهم مى کرد و پیمانهاى متنوع و متعدد در غرب در میان کشورها به امضا رسید.
4- ایـن مـرحـله دوره تـهاجم همه جانبه غرب است ، غربى که به صنعت ، وسایل جدید جنگى ، سازماندهى نوین سیاسى و اجتماعى مسلح شده بود. با تلاش بى وقفه براى شناخت شرق ، فرهنگ ، تاریخ ، تمدن و آداب و رسوم آن ، تهاجم خود را سازمان دادند و از جهات گوناگون به شرق یورش ‍ آوردنـد. غـرب از یـک سـو بـه لحـاظ جـغـرافـیـایى ، شرق را قطعه قطعه کرد و اجازه نداد که شرق به صورت یک سازمان واحد و یا دست کم به صورت کانونهاى قدرت فراگیر باقى بماند و از طرف دیگر با ترویج ناسیونالیسم ، ملتهاى مسلمان را از یکدیگر جدا کرد و دیوارهاى جدایى ، عـلاوه بـر مـرزهـاى جـغـرافـیـایى و نژادى ، مرزهاى اعتقادى نیز پیدا کرد و فرقه هاى جدیدى نیز پیدا کرد و فرقه هاى جدیدى نیز توسط غرب ابداع شد.
در ایـن مرحله ، حادثه تعیین کننده ، تاءسیس دولت اسرائیل و اشغال بیت المقدس است . غربیها با این اقدام خود انتقام شکست صلیبى ها را در فلسطین در سال 1948، از اسلام و شرق گرفتند.
5- در بـرابـر تـهـاجـم غـرب ، مـلتـهـاى مـسـلمـان و مـتـفـکـران اسـلامـى ، هـمـگـى مـنـفـعـل و گـریـزان نـبـودنـد. سـیـد جـمـال الدیـن اسـد آبادى ، اقبال لاهورى و امام (ره ) بیدار گرانى بوده و هستند که مردم را در برابر سلطه غرب آگاه کرده اند. امام (ره ) بر اساس ایـن انـدیـشـه و نـظـر که مى توان رو در روى استبداد داخلى و استیلاى خارجى با تکیه بر اسلام ایستاد و انقلاب اسلامى را معمارى کرد و موفق شد نـمـونـه بـارزى از حـاکـمـیـت اسـلام را نـشـان دهـد. انـقـلاب اسـلامـى ایـران ، حـمـله اسـلام بـه اسـراتـژى غـرب بـود. کـه بـه رغـم گـذشـت چـنـدین سال از پیروزى آن، على رغم توطئه هاى غرب انقلاب اسلامى از آتش جنگ و فشارهاى غرب و محدودیتها، پیروزمندانه و پایدار مانده است. غرب به ایـن نـکـته رسیده است که این بار با حمله به اسلام به استراتژى شرق حمله کند. کتاب آیات شیطانى حمله به استراتژى شرق بود و فتواى امام (ره ) حمله مستقیم به استراتژى غرب. این کتاب در شرایطى مطرح شد که سم پـاشـیـهـا بـر روى بـنـیـانـهـاى ایـمـان و ریـشـه هـاى اعـتـقـادى مـسـلمـیـن مـتـمـرکـز گـردیـده تـا بـا نـفـى اصل و پایه مهم،
زمینه هاى نفوذ انقلاب اسلامى و باز یافت هویت اصیل اسلامى - که در جوامع اسلامى رشدى سریع یافته است - مخدوش ‍ گردد.
از طـرف دیـگـر جـهـانـخـواران بـه خـوبـى احـسـاس مـى کـنـنـد کـه قـرن حـاضـر در التـهـاب تحول ایدئولوژیک قرار دارد. شکست مارکسیسم ، ناتوانى مکاتب مختلف در ارضاى فکرى نیروهاى بالنده و روشنفکران جهان و جنبشهاى رهایى بخش مـردمـى ، همچنین سرخوردگى انسان غربى از سایر مکاتب زاییده تفکر اندیشمندان خود همه و همه پى جویى یک اندیشه نوین را براى بشر امروزى مطرح ساخته است .
ظهور پدیده انقلاب اسلامى ایران و طرح اسلام به عنوان مکتبى جامع و مانع مى تواند زمام اداره امور جوامع بشرى را به عهده گیرد و توانسته است در ایـن مـیـان قـدرت خـود را بـراى پـر نـمـودن ایـن خـلاء نـشـان دهـد و مـى رود تـا اسـلام بـه یـک قـدرت عـظـیـم عـقـیـدتـى تـبـدیـل شـود. از ایـنـروسـت کـه غرب و به ویژه دنیاى استکبار واکنش گسترده اى در برابر اسلام از خود نشان داده و به همین خاطر است کتاب آیات شیطانى نوشته و منتشر مى شود.
سلمان رشدى و کتاب آیات شیطانى
سـلمـان رشـدى، نـویـسـنـده هـنـدى الاصـل، بـه سـال 1326 ه‍ ش، در خـانـواده اى مـسـلمـان در بـمـبـئى مـتـولد شـد. بـا تـشـکـیـل پـاکـسـتـان، او هـمـراه خـانـواده خـود بـه کـراچـى رفـت و در سـیـزده سـالگـى جـهـت تحصیل به انگلستان اعزام شد و مدتى با نوشتن مقالات تبلیغى در انگلستان به تامین مخارج زندگى پرداخت و سپس شناسنامه انگلیسى گرفته و تبعه آنجا شد.
رشدى در مصاحبه با مجله اشپیگل در 21 اردیبهشت 1371 (11 ماه مه 1992) درباره خانواده اش مى گوید:
((خـانـواده مـن بـه اسـلام گـرایـش داشـتـنـد، ولى در خـانـه مـا از دیـن خـبـرى نـبـود. فـقـط سـالى یـک بـار مـرا بـراى عـبـادت به مسجد مى بردند، مـثـل مـراسـم سـال نـو در نـزد مـسیحیان . من یک دایه مسیحى داشتم که با او درخت کریسمس را تزئین مى کردم و سرود مى خواندم . بمبئى یک شهر چند مـذهبى است. اکثر دوستان من غیر مسلمان بودند. پدرم از قانون قرآن در منع نوشیدن مشروبات الکلى تبعیت نمى کرد. خوشبختانه مى توانم بگویم که پدر و مادر من مسلمانان بدى بودند.))
رشدى در طول زندگى خود در انگلستان به ! دینى و بى اعتقادى مطلق مى رسد و در نهایت، منکر و جود خدا مى شود و این عقیده را رسما در مصاحبه با مجله اشترن در 7 آبان 1371 (29 اکتبر 1992) تحت عنوان ((من قهرمان نیستم )) بیان مى کند.
او در پاسخ به سوال خبرنگار مجله، آیا به خداى یگانه و فرستاده اش ‍ حضرت محمد (صلى الله علیه و آله و سلم ) ایمان دارد؟ گفت :
((این عمل در یک دوران شک و دودلى انجام گرفت. من خواستم با یک اشاره دراماتیک به مسلمانان نشان بدهم که هرگز دشمن شما نبوده ام . اما در این مـورد مـن داشتم خودم را فریب مى دادم . از همین رو، دوباره به صدا در آمده، گفتم، نه، من ایمان نیاورده ام، من یک فرد مذهبى نیستم . اگر کسى از من سئوال کند که آیا خدا وجود دارد، خواهم گفت ، نه )).
نـویـسـنـده اى بـا ایـن طـرز تـفـکـر و عـقـایـد، کتابى تحت عنوان ((آیات شیطانى )) مى نویسد و آن را ((اثرى، حاوى ضدیت و شک بنیادى مى نامد)) و در آن به مقام مقدس حضرت ختمى مرتبت (صلى الله علیه و آله و سلم ) و به مقدسات مسلمین اهانت مى کند.
محتواى این کتاب در نه فصل تنظیم شده و عناوین فصلها نشان مى دهد که اسلام و تاریخ اسلام به عنوان زمینه اصلى نگارش رمان برگزیده شده است. این عناوین عبارتند از:
1- جبرئیل فرشته . 2- ماهوند. 3- الوون دئوون . 4- عایشه .
5- شهر پیدا و ناپیدا. 6- بازگشت به جاهلیا. 7- عزرائیل فرشته .
8- شکافتن دریاى عرب . 9 چراغ شگفت انگیز.
آیات شیطانى سه مضمون و مقوله اصلى دارد که هر کدام به شیوه نویسنده مطرح شده و مورد طعن و رد قرار گرفته اند:
1- دیـن و انـدیـشه دینى: اعتقاد به خدا به عنوان هسته اصلى اندیشه دنى نقد مى شود و معمولا شخصیتهاى قصه به اعتبار این که مسلمان هستند و در خانه اى با اعتقادات اسلامى متولد شده اند، به انکار خدا مى رسند.
2- اسلام یک دین خرافى عقب مانده از تمدن و دموکراسى و آزادى معرفى و پیامبر اسلام به عنوان شخصیت اصلى این دین مورد توهین و افترا قرار مى گیرد.
3- انقلاب اسلامى ایران به عنوان پدیده اى موثر در دنیاى امروز مورد توجه قرار مى گیرد و نویسنده مى کوشد تا چهره اى مخدوش و ضد تاریخ و تمدن و آزادى و. .. از رهبر انقلاب اسلامى ترسیم کند.
پـس از انـتـشـار کـتـاب آیات شیطانى در شهریور 1367، وسایل ارتباط جمعى غرب در ابتدا تلاش کردند کتاب مزبور تنها بعنوان یک اثر ادبى مـعـرفـى شـود تـا سـبـب واکـنـش مـلتـهـاى مـسـلمـان نـگـردد. امـا تـوزیـع ایـن کـتـاب از هـمـان ابـتـدا خـشـم مـسـلمـیـن را بـه دنـبـال آورد. در مـهـر سـال 1367، مسلمانان هند و سپس ‍ پاکستان با تظاهراتى علیه نویسنده کتاب مزبور، نفرت خود را از انتشار آن اعلام کردند و طى همین ماه، چاپ و حتى ورود کتاب آیات شیطانى در پاکستان، هند و سپس عربستان ممنوع شد.
در 25 دى 1367، یـعـنـى یـک ماه قبل از صدور حکم امام (ره )، مسلمانان شهر برادفورد انگلیس نسخه هایى از کتاب آیات شیطانى را سوزاندند و در 24 و 25 بهمن همان سال، در جریان تظاهراتى که علیه کتاب مزبور در پاکستان و هند روى داد دست کم هفت نفر کشته شدند

صدور حکم تاریخى امام خمینى (ره)
سـرانـجـام امـام خـمـیـنـى (ره ) بـا صـدور حـکـم شـرعـى ارتـداد نـویـسـنـده آیـات شـیـطـانـى ، پتانسیل عظیم نیروهاى مسلمان را آشکار ساخت و موجى توفنده از توده هاى میلیاردى مسلمانان در مصاف با کفر پدید آورد.
فتواى امام خمینى (ره ) که در 25 بهمن 1367 صادر شد، چنین است :
بسمه تعالى
انالله و انا الیه راجعون
بـه اطـلاع مـسـلمـانـان غـیـور سـراسر جهان مى رسانم ، مولف کتاب آیات شیطانى - که علیه اسلام و پیامبر و قرآن تنظیم و چاپ و منتشر شده است - هـمـچـنـیـن ناشرین مطلع از محتواى آن، محکوم به اعدام مى باشند. از مسلمانان غیور مى خواهم تا در هر نقطه اى که آنان را یافتند سریعا آنها را اعدام نمایند تا دیگر کسى جرات نکند به مقدسات مسلمین توهین نماید و هر کس در این راه کشته شود شهید است ، ان شاء الله. ضمنا اگر کسى دسترسى به مولف کتاب ، دارد ولى خود قدرت اعدام آن را ندارد او را به مردم معرفی نماید تا به جزاى اعمالش برسد.

 

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
روح الله الموسوى الخمینى

 

بازتاب صدور حکم امام (ره )
رشدى از لحظه صدور حکم مخفى شد و پلیس اسکاتلند یارد حفاظت وى را با صرف هزینه هاى کلان بر عهده گرفت و 4 روز بعد از مسلمانان جهان پوزش طلبید، وى گفت: ((از اینکه کتابم موجب ناراحتى پیروان صمیمى اسلام شده است، عمیقا متاسفم )).
خبرگزارى یونایتدپرس ضمن انتشار بیانیه از قول رشدى نوشت:
((من به عنوان نویسنده این کتاب متوجه شدم که مسلمانان در بسیارى از نقاط جهان واقعا از انتشار این کتاب ناراحت شده اند. با توجه به این واقعیت که ما در جهانى زندگى مى کنیم که مذاهب بسیارى در آن وجود دارد، این تجربه ثابت کرد همه ما باید حساسیت دیگران را مدنظر داشته باشیم )).
در حقیقت عذر خواهى سلمان رشدى ، مى توانست موضوع رسمى دولت انگلیس در پى واکنش ملتهاى جهان و حکم امام (ره ) تلقى شود. در اسفند 1367، کشورهاى عضو سازمان کنفراس اسلامى در هیجدهمین اجلاس ‍ وزیران امور خارجه در ریاض ، سلمان رشدى را مرتد لقب دادند و خواستار مبارزه با چاپ و انـتـشـار و ورود کـتـاب کـفـرآمـیـز آیـات شـیـطـانـى بـه کـشـورهـاى اسـلامـى شـدنـد. در اوایل فروردین 1368 متفکرین ، نویسندگان و خبرنگاران مصرى طى یک گردهمایى در قاهره ، سلمان رشدى را مرتد اعلام کردند و و خواستار اجراى حـکـم شرعى درباره او شدند. همچنین از اوایل سال 1368 موج چاپ و انتشار کتابهایى در رد کتاب آیات شیطانى در سراسر جهان شروع شد که مى توان به کتاب آیه هاى ایمانى نوشته محمد ظهیرالدین قادرى اشاره کرد.
در سـوم اسفند 1367، در جریان اجلاس وزیران امور خارجه کشورهاى اروپایى تصمیم گرفته شد که کشورهاى عضو، نمایندگان سیاسى خود را از ایران در اعتراض به صدور حکم امام (ره )، علیه رشدى فرا خوانند.
در پاسخ به این اقدام آیه الله خامنه اى رئیس جمهور وقت ایران روز بعد در پایان سفر خود به یوگسلاوى طى صاحبه ویژه اى در بلگراد اظهار داشتند:
مساءله سلمان رشدى هیچ راه حل دیگرى ندارد. تیرى است که خوب شلیک شده است و لاجرم به هدف خواهد خورد.
در نـهـم اسـفـنـد سـال 1367، مـجـلس شـورا، طـى جـلسـه فـوق العـاده اى بـا اعـلام ضـربـه الاجـل یـک هـفـتـه اى براى انگلیس ، هر گونه رابطه سیاسى با لندن را منوط به عذر خواهى مقامات انگلیسى و تجدید نظر در مواضع غیر اصولى نسبت به جهان اسلام و کتاب آیات شیطانى نمود.
وزیـر خـارجـه انـگـلیس ضمن ابراز تاسف از انتشار کتاب رشدى ، خود و دولت متبوع خود را جدا از مسئولیت انتشار این کتاب دانست . اما این اظهارات و مـوضـعـگـیـرى ها چون فاقد عذر خواهى رسمى و علنى بود، ایران در 16 اسفند 1367، در پایان مهلت یک هفته اى ، رسما روابط سیاسى خود را با انـگـلیـس قـطـع کرد. با این اقدام که حاکى از ایستادگى و واکنش قاطع جمهورى اسلامى در برابر توطئه هاى ضد اسلامى است ، فروش ، تکثیر و انـتـشار و ورود کتاب ضاله ، آیات شیطانى ، علاوه بر کشورهاى عضو کنفرانس اسلامى بتدریج در برخى از کشورهاى غیر اسلامى نیز ممنوع شد و این توطئه شوم فرهنگى که علیه اسلام و مقدسات مسلمین طراحى شده بود، در نطفه خفه گردید.
مبانى فقهى حکم
حکم تاریخى امام (ره )، داراى مبانى فقهى است و مورد قبول و اجماع علماى همه فرقه هاى اسلامى است که مى توان تحت عنوانهاى زیر به آنها اشاره کرد.
ارتداد
در کـتـاب آیـات شـیطانى اساسى ترین مقدسات اسلامى ، همچون قرآن کریم و پیامبر اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم ) مورد اهانت قرار گرفته است، از این رو مولف کتاب، ارتداد خود را به اثبات رسانده است و حتى این اهانت چنان واضح است که شخصیتهاى سیاسى و مذهبى غیر مسلمان نیز آن را به صراحت اعلام کرده اند. در فقه اسلامى تصریح شده است که ((یکى از راههاى ثبوت ارتداد، استهزاى دین و اهانت به آن است .))
در کتاب جواهر الکلام آمده است :
یتحقق الارتداد بکل فعل صریحا على الاستهزاء بالدین و الاستهانه به .
ارتداد با هر عملى که صراحت در استهزاء دین و توهین به آن داشته باشد، تحقق مى یابد.
دانشمندان اهل سنت نیز همین گونه نظر داده اند که مسخره گرفتن دین کفر است ، چون نشانه انکار دین است .
الاستهزاء على الشریعه کفر ذلک من امارات التکذیب .
استهزاء بر شریعت کفر است زیرا از نشانه هاى تکذیب است .
در کتب مختلف ، از پیامبر اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم ) روایت شده که فرمودند :
من بدل دینه فاقتلوه .
هر کس دین خود را تغییر دهد او را بکشید.
اهانت به پیامبر اسلام
رشـدى بـا نـوشـتـن ایـن کـتـاب بـه دشنام پیامبر اسلام (صلى الله علیه و آله و سلم ) و جسارت به حریم آن بزرگوار پرداخته است ، و کیفر چنین جنایتى در فقه اسلام قتل مى باشد که مورد اتفاق نظر همه فرق اسلامى است .
در مـتـون فـقـه مـالکـیـه مـانند شرح کبیر، آمده است : ((هر کس پیامبرى را ناسزا گوید، یا لعن کند، یا عیبى به او بگیرد، یا نسبت ناروایى به او بدهد، یا حق او را سبک بشمارد، یا یکى از مقامات عالیه او را مثل علم یا زهد انکار کند، باید کشته شود، و از او تقاضاى توبه نمى شود، حتى اگر توبه نماید توبه او قبول نخواهد بود، و حد الهى درباره او جارى مى شود.
صـاحـب جـواهـر نـیـز مـى گـویـد: اگـر کـسـى بـه پـیـامـبـر نـاسـزا گـویـد، شـنـونـده مـى تـوانـد و بـلکـه بـر او واجـب اسـت کـه وى را بـه قتل رساند و هیچ گونه اختلافى در بین فقها درباره این حکم وجود ندارد.
اهانت به انبیاى بزرگ
رشـدى بـه حـریـم مـقـدس بـرخـى دیـگـر از پـیـامـبـران (عـلیـه السـلام ) هـمـچـون حـضـرت ابـراهـیـم و حـضـرت اسـمـاعـیل نیز جسارت کرده و زشت ترین اعمال را به آنها نسبت داده است و به تعبیر امام (ره )، ((مساءله کتاب آیات شیطانى کارى حساب شده براى زدن ریشه دین و دیندارى و در راس آنها اسلام و روحانیت است .))
فتنه گرى و محاربه
تـالیـف آیـات شـیـطـانى تا وقتى که به عنوان سند ارتداد نویسنده آن تلقى شود ، در حد یک گناه شخصى است که کیفر آن مرگ است . ولى او با اهانت به پیامبر اسلام (صلى الله علیه و آله و سلم )، گناه بزرگترى مرتکب شده است زیرا علاوه بر آنکه به کفر روى آورده است ، مقدسات مسلمین را مـورد هتک قرار داده ، به عنوان فتنه جو و محارب ، عامل اجراى طرحهاى توطئه آمیزى مى شود که دشمنان اسلام براى نابودى این مکتب طراحى کرده اند و پرواضح است که مبارزه برنامه ریزى شده علیه اسلام و طرح توطئه براى هجوم به مقدسات اسلامى ، جرمى به مراتب سنگین تر از ارتداد یا دشنام به پیامبر (صلى الله علیه و آله و سلم ) تلقى مى شود. به عبارت دیگر، هر کس ‍ دست خود را در جهت ضربه زدن به اسلام به حرکت در آورد، چه سلاح به کف داشته باشد و امنیت جامعه را ازبن ببرد و چه با قلم در صدد ضربه زدن به مبانى اعتقادى و فرهنگى مسلمانان باشد، محارب است ، تا جایى شیخ حر عاملى یکى از بابهاى حدالمحارب را باب قتل دعوت کنندگان به بدعت قرار داده است .

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی